mbti kişilik tipleri

16 Farklı Kişilik Tipi (MBTI) Açıklaması

Buraya Tıklayarak Kişilik tipinizi test edin ve güçlü yönlerinizi bulun.(Ücretsiz Kişilik Testi)

Carl G. Jung’un psikolojik tipler teorisine [Jung, 1971] göre, insanlar genel tutum tercihleri ​​ile karakterize edilebilir:

  • Dışa dönük (E – Extraverted) ve içe dönük (I – Introverted) karşılaştırması,

algının iki işlevinden birini tercih etmeleri:

  • Sağduyu (S – Sensing) ve Sezgi (N – Intuition),

ve yargılamanın iki işlevinden birini tercih etmeleri:

  • Düşünme (T – Thinking) ve Duygu (F – Feeling)

Jung tarafından sunulan üç tercih alanı ikiliktir (yani her kutbun farklı bir tercihi temsil ettiği iki kutuplu boyutlar). Jung ayrıca bir kişide yukarıdaki dört işlevden birinin baskın olduğunu – bir algılama işlevi veya bir yargılama işlevi olduğunu öne sürdü. Jung’un teorisinin bir araştırmacısı ve uygulayıcısı Isabel Briggs Myers, yargılama-algılamayı kişilik tipini etkileyen dördüncü bir ikilik olarak görmeyi önerdi [Briggs Myers, 1980]:

  • Yargılama (J – Judging) ve Algılama (P – Perceiving)

İlk kriter, Dışadönüklük – İçe Dönüklük , bir kişinin enerji ifadesinin kaynağını ve yönünü gösterir. Bir dışadönük’ün enerji ifadesi kaynağı ve yönü esas olarak dış dünyadadır, içe kapanıklık esas olarak kendi iç dünyalarında bir enerji kaynağına sahiptir.

İkinci kriter, Sağduyu – Sezgi , birinin bilgiyi algılama yöntemini temsil eder. Sağduyu, bir kişinin esas olarak doğrudan dış dünyadan aldığı bilgilere inandığı anlamına gelir. Sezgi, bir kişinin esas olarak içsel veya yaratıcı dünyadan aldığı bilgilere inandığı anlamına gelir.

Üçüncü kriter olan Düşünme – Hissetme , bir kişinin bilgiyi nasıl işlediğini gösterir. Düşünme, bir kişinin esas olarak mantık yoluyla karar vermesi anlamına gelir. Duygu, kural olarak, duyguya, yani ne yapmaları gerektiğini hissettiklerine dayanarak bir karar verdiği anlamına gelir.

Dördüncü kriter, Yargılama – Algılama , bir kişinin işlediği bilgileri nasıl uyguladığını yansıtır. Yargılama, bir kişinin tüm yaşam olaylarını organize ettiği ve kural olarak planlarına bağlı olduğu anlamına gelir. Algılama, alternatif seçenekleri doğaçlama ve keşfetmeye meyilli olduğu anlamına gelir.

Yukarıdaki 4 dikotomideki tüm olası tercih permütasyonları, dört dikotominin her birindeki iki kutuptan hangisinin bir kişide baskın olduğunu temsil eden 16 farklı kombinasyon veya kişilik tipi verir , böylece 16 farklı kişilik tipini tanımlar. Her kişilik tipine karşılık gelen tercih kombinasyonunun 4 harflik bir kısaltması atanabilir:

16 Farklı Kişilik Tipi

ESTJISTJENTJINTJ
ESTPISTPENTPINTP
ESFJISFJENFJINFJ
ESFPISFPENFPINFP

Kişilik tipi kısaltmasındaki ilk harf, genel tutum tercihinin ilk harfine karşılık gelir – dışadönüklük için “E” ve içe dönüklük için “I”.

Kişilik tipi kısaltmasındaki ikinci harf algılama-sezgi boyutundaki tercihe karşılık gelir: “S” algılama anlamına gelir ve “N” sezgi anlamına gelir.

Kişilik tipi kısaltmasındaki üçüncü harf, düşünme-duygu çifti içindeki tercihe karşılık gelir: “T” düşünme anlamına gelir ve “F” duygu anlamına gelir.

Kişilik tipi kısaltmasındaki dördüncü harf, bir kişinin yargı algılayan çift içindeki tercihine karşılık gelir: yargı için “J” ve algı için “P”.

Örneğin:

  • ISTJ İçe dönük, Sağduyulu, Düşünen, Yargılayan
  • ENFP Dışadönük, Sezgisel, Duygusal, Algılayan anlamına gelir

DÖRT TEMEL MBTI TİPİ

SP – SağduyulularKavrayanlar, algılarıyla çalışanlar (Zanaatkarlar, Ateşe denk)
NT – DuyumsayanlarDüşüncelerle (Rasyonalistler toprağa denk)
NF – DuyumsayanlarDuygularıyla (İdealistler – havaya denk)
SJ – SağduyulularYargılayanlar (koruyucular – suya denk)

Zanaatkarlar provokatif, gayrete getiren, iyimser, kuşkucu, bulunulan yere ve zamana odaklıdır. Rasyonalistler mantıklı, pratik, sağduyulu ve analitiktir. İdealistler idealler, sosyal düzen ve kendi görüşleriyle ilgilidir. Koruyucular yardımsever, oturmuş, gelenekseldir.

Bu 8 MBTI harflerini anlatan kelimeleri anlayabilmek için, onların kombinasyonlarından oluşan sözlüğe bakalım. Yanlarında görünen yüzdeler bu ayrımdaki tiplerin genel nüfus içindeki oranını gösterir. ‘Dörtlü’ ayrımda geçmeyen bir diğer harf çifti: E Dışadönük, I İçedönük,  de burada ayrıca listelenmişidir.

Dışa Dönükler (E)İçe Dönükler (I )
KonuşkanSessiz
KatılımcıTemkinli, Köşeye çekilen
SosyalOlaylara ve kişilere derinlemesine bakan
Dışa odaklıBire bir yakınlık kuran
Bir çok yüzeysel ilişkisi olanAz ama derin ilişkiler
Girişken, AçıksözlüKoruyucu, dışa kapalı
Etrafa sosyal enerji saçanKendine dönük
Dışarı etkinlikleriyle ilgiliEnerjisini kendine saklayan
Harekete geçmek için etrafında adam arayanKendi başına harekete geçebilen
Sağduyulular  (S )Sezgilerini kullananlar (N)
Keskin gözlemciYaratıcı
Çevreyi anında kavrayan, sabitleyenOlasılıklar dahilinde düşünebilen
Bugüne ve şimdiye odaklıGelecekteki olasılıkları değerlendirebilen
Uyanık ve meraklıİç gözlemi kuvvetli, kendini tahlil edebilen
Hayatı, dünyayı yaşamak isteyenİçine doğanlara göre hareket eden
Geçmişe bağlıGelecekteki olasılıkları kurabilen
Ayakları yere basan, sağlamcıHayal gücü kuvvetli, kafası karışık
PratikFantastik
GerçekçiKurguya açık
Ortak normlara uygunYaratıcı
Güncel, kullanılana yakınSoyutlamaya yakın
Geçmişten ders alanGelecekten ilham alan
İkna edenİlham veren
Kullanıma yönelikSürekli beklenti içinde, huzursuz
Düşünenler (T)Hissedenler (F)
Bildiğinden şaşmayanSamimi
Objektif, doğrucuKendi yargılarıyla davranan
Kişisel yargılarıyla hareket etmeyenYardımlaşmacı,yakınlık kuran
Prensiplere ve kurallara odaklıDeğerlere ve bağlılığa odaklı
İdare, yönetmelik, kurallarKapsam, Sonuç Hesaplaşma
Standartlar, arketipler, kalıplarHafifletici nedenler
Eleştiri, yorum , analizTakdir, değer verme, dengeleme
Eleştirel yargıda bulunmaAcıyıp anlayış gösterme
Eşit paylaştıranKendini adayan, geçimli
Ölçen, hesaplayanEtkiye göre tepki veren, duyarlılık
Kişisel yargıdan uzak seçimKendine yakınlığına göre seçim
Tarafsız ve mantıklıKendi yargılarından emin
Siyah beyaz , test ederek düşünenSoruların arkasındaki itkileri gören
Yargılayan (J)Algılayan (P)
Programlı, kurallar koyanRutine karşı, alternatif arayan
Sistematik, düzenli, yöntemliAnı değerlendiren
Temkinli, Tedbirle hareket edenDeneye açık, keşifçi
Konuları karara bağlayanFikirlerle dolu, yeni fikirlerle hareket eden
Sabit, esnek olmayanEsnek, rahatına düşkün
İyi organize, planlıDaha fazla veri toplayan, alternatif arayan
Parçaları birbirinden ayrı tutanParçaları karıştıran, katan, harmanlayan,
Geleceği dikkatle planlayanOlana uyum sağlayan
Başkalarının hayatını yönetenHayatın akışına açık
Planlayan, emredenAçık fikirli
Kestirip atan, köprüleri yakanTelaş etmeyen
Onaylanmayı isteyenKadere, alınyazısına inanan
Sürelere uyanSüreleri takmayan
Hemen bitirenBekleyip gören
Sonucu görmek isteyenOpsiyonları açık tutan

Buraya Tıklayarak Kişilik tipinizi test edin ve güçlü yönlerinizi bulun.(Ücretsiz Kişilik Testi)

Print Friendly, PDF & Email

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir