Rehber Öğretmenleri Teftişinde Dikkat Edilecek Hususlar

 

 

 1. Okullarda rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini yürüten, “Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisi” kurulur (Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği, Madde 4; 17.04.2001 tarih ve 24376 sayılı RG).
 2. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin geliştirilmesinde mevcut örgütlenme modeli eğitim sistemimize uygundur, ancak hizmetlerin yürütülmesinde görev yapan rehber öğretmen/psikolojik danışman dağılımının 18.01.2003 tarih ve 23937 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik ve MEB Personel Genel Müdürlüğü’nün 06.01.2004 tarih ve 1762 sayılı Norm Kadro Uygulamaları hakkındaki açıklamalarda belirtilen esaslar doğrultusunda İl Milli Eğitim Müdürlüğünce dengeli olarak gerçekleştirilmiş olmalıdır. İlköğretim müfettişlerince genelge hükümlerinin uygulanması ve rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin gereği gibi yerine getirilip getirilmediği konularında gerekli denetimler yapılmalıdır (Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2004/65 sayılı genelgesi).
 3. Kurumlarda görev yapan rehber öğretmenlerin çalışmaları diğer öğretmenlere göre özellik taşıdığından teftişleri “Rehber Öğretmen Teftiş Formu”ndaki davranışlar değerlendirilerek yapılır. Rehberlik araştırma merkezlerinde görev yapan rehber öğretmenlerin çalışmaları ise kurum teftişi ile birlikte değerlendirilir (İlköğretim Müfettişleri Başkanlıkları Rehberlik ve Teftiş Yönergesi, Madde 21).
 4. Rehber Öğretmen (Psikolojik Danışman): Eğitim-Öğretim kurumlarındaki rehberlik ve psikolojik danışma servisleri ile rehberlik ve araştırma merkezlerinde öğrencilere rehberlik ve psikolojik danışma hizmeti veren, üniversitelerin psikolojik danışma ve rehberlik ile eğitimde psikolojik hizmetler alanında lisans eğitimi almış personeldir.
 5. “Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliğine” göre ilköğretim okullarında oluşturulan rehberlik ve psikolojik danışma servislerinde yeterli sayıda rehber öğretmen görevlendirilir. Rehber öğretmen, okul müdürüne ya da ilgili müdür yardımcısına karşı sorumludur. Rehber öğretmen, öğrencilerin durumları ile ilgili olarak diğer öğretmenlerle iş birliği yapar (İlköğretim Kurumları Yönetmeliği, Madde 75).
 6. Eğitim-Öğretim kurumlarında bir sınıfın rehberlik hizmetlerini yürütmek üzere rehberlik saatlerine sınıf rehber öğretmeni girer (Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği, Madde 4).
 7. Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Amacı: Türk Eğitim Sisteminin genel amaçlan çerçevesinde eğitimde rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri temelde; öğrencilerin kendilerini gerçekleştirmelerine, eğitim sürecinden yetenek ve özelliklerine göre en üst düzeyde yararlanmalarına ve gizilgüçlerini en uygun şekilde kullanmalarına ve geliştirmelerine yöneliktir. Öğrencilere yönelik olarak düzenlenen her türlü rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri bu amaçlar doğrultusunda bütünleştirilerek verilir (Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği, Madde 6).
 8. İlköğretim kurumlarında haftalık ders saati çizelgesinde yer alan rehberlik ve sosyal etkinlikler saatinde uygulanmak üzere rehberlik ve araştırma merkezlerince hazırlanan ve bütün okullara gönderilen “il rehberlik çerçeve programı” baz alınarak sınıf seviyelerine göre yıllık rehberlik plânları hazırlanır, rehber öğretmeni olmayan okullar bağlı bulundukları rehberlik ve araştırma merkezinden destek alırlar (Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2005/95 sayılı genelgesi).
 9. Rehber Öğretmenini (Psikolojik Danışmanın) Görevleri (Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği, Madde 50, İlköğretim Müfettişleri Başkanlıkları Rehberlik ve Teftiş Yönergesi, Ek 7):
  1. İl çerçeve programını temel alarak okulunun rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri programını sınıf düzeylerine, okulun türüne ve öğrencilerin ihtiyaçlarına göre hazırlar.
  2. Rehberlik programının ilgili kısmının uygulanmasında sınıf öğretmenlerine rehberlik eder.
  3. Okulunun tür ve özelliklerine göre gerekli eğitsel ve meslekî rehberlik etkinliklerini plânlar, programlaştırarak uygular veya uygulanmasına rehberlik eder.
  4. Bireysel rehberlik hizmetlerini alanın ilke ve standartlarına uygun biçimde yürütür.
  5. Eğitsel, meslekî ve bireysel rehberlik çalışmaları için öğrencilere yönelik olarak bireyi tanıma etkinliklerini yürütür.
  6. Bireysel rehberlik hizmetleri kapsamında formasyonu uygunsa psikolojik danışma yapar.
  7. Sınıflarda yürütülen eğitsel ve meslekî rehberlik etkinliklerinden, uygulanması rehberlik ve psikolojik danışma alanında özel bilgi ve beceri gerektirenleri uygular.
Print Friendly, PDF & Email

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir