Rehberlik Rehberlik Testleri

DEVAMSIZLIK NEDENLERİ ANKETİ UYGULAMA VE DEĞERLENDİRME

KULLANIM AMACI: Öğrencilerin okul devamsızlığı nedenlerinin ortaya konulması amacıyla bireysel veya grupla uygulanabilir.

UYGULAYICI: Okul rehberlik programı dahilinde sınıf rehber öğretmenleri tarafından uygulanır. Rehberlik öğret-meni tarafından yoğun devamsızlık problemi yaşayan öğrenci ile bireysel çalışma yürütülürken de kullanılabilir.

HEDEF KİTLE: Ortaokul ve ortaöğretim kademesindeki tüm öğrencilere uygulanabilir.

UYGULAMA SÜRECİ: Sınıf rehber öğretmeni Devamsızlık Nedenleri Anketi’ni öğrencilere dağıtır, anketin üst kısmındaki yönergeyi okur ve uygulanmasını sağlar.

DEĞERLENDİRME VE YORUMLAMA: Devamsızlık nedenleri okul ve yönetimden, öğretmenden, aileden, çevreden, akademik kaygıdan, arkadaşlardan ve kişisel nedenlerden olmak üzere 7 boyuttan oluşmaktadır.

Okul ve yönetim boyutu: 1- 10 arası maddeleri

Öğretmen boyutu:11-17 arası maddeleri

Aile boyutu:18-26 arası maddeleri

Çevre boyutu:27-31 arası maddeleri

Akademik kaygı boyutu:32-36 arası maddeleri

Kişisel nedenler boyutu:37-45 arası maddeleri

Arkadaş çevresi boyutu:46-51 arası maddeleri içermektedir.

Uygulama sonrasında öğrencilerinin verdiği cevaplar her bir madde için “Evet 2, Bazen 1, Hayır 0” olacak şekil-de derecelendirilerek Devamsızlık Nedenleri Okul/Merkez/Sınıf Sonuç Çizelgesine kaydedilir. Çizelgeden elde edilecek sonuçlar:

• Madde toplam puanı:Çizelge, tüm öğrencilerin her bir maddeye verdikleri yanıtları kendi içinde toplar. Bu top-lam puan her bir maddeye göre o sınıfın devamsızlık nedenleri hakkında bilgi verir.

• Boyut ortalama puanı: Boyut ortalama puanı, o boyutta bulunan maddelere tüm öğrenciler tarafından verilencevapların puan değerlerinin toplamının boyut madde sayısına bölümünden oluşmaktadır. Ankette puanları top-lamak uygun olmamakla birlikte boyutlara göre grubun ihtiyacı hakkında genel bilgi edinmek, devamsızlığa en çok yol açan alanı tespit etmek amacıyla boyut ortalama puanına bakılabilir. Çizelge, her bir boyutla ilgili boyut ortalama puanı verir. Bu puan, boyuta göre o sınıfın devamsızlık nedenlerinin hangi boyutta yoğunlaştığı hakkın-da fikir verebilir. Hangi boyutun ağırlıklı olarak devamsızlık nedeni olduğuna ulaşmak için Devamsızlık Nedenleri Okul/Merkez/Sınıf Sonuç Çizelgesinde boyut ortalama puanlarına bakılabilir.

• Sonuçlar öğrenci bazında da değerlendirilebilir.

Grup olarak değerlendirildiğinde; Okul ve yönetim boyutuna ilişkin maddelerden oluşan boyut ortalama puanı-nın yüksek olması durumunda, sonuçlar raporlanarak okul yönetimine bildirilir. Öğretmen boyutuna ilişkin maddelerden oluşan boyut ortalama puanının yüksek olması durumunda, sonuçlar raporlanarak okul yönetimine bildirilir. Ayrıca iletişim becerileri, olumlu davranış geliştirme vb. konularında bilgi verici çalışmalar planlanır. Öğretmenler, okul idaresi aracılığıyla sınıf yönetimi, öğretim yöntem ve teknikleri, ma-teryal geliştirme gibi hizmet içi eğitimlere yönlendirilir.Aile boyutuna ilişkin maddelerden oluşan boyut ortalama puanının yüksek olması durumunda, ailelere yönelik aile içi iletişim, ebeveynlik becerileri, ihmal türleri, çocuk hakları vb. konularda bilgi verici çalışmalar planlanır. Akademik kaygı boyutuna ilişkin maddelerden oluşan boyut ortalama puanının yüksek olması durumunda, öğrencilere yönelik zaman yönetimi, verimli ders çalışma yöntemleri, ilgi, yetenek ve değerler, üst öğrenim kurumları, çevredeki iş olanakları konularında farkındalık artırıcı ve bilgi verici çalışmalar planlanır.

Kişisel nedenler boyutuna ilişkin maddelerden oluşan boyut ortalama puanının yüksek olması durumunda, her madde kendi içinde değerlendirilir. Maddenin özelliğine göre öğrenci bireysel görüşmeye alınabilir.Arkadaş çevresi boyutuna ilişkin maddelerden oluşan boyut ortalama puanının yüksek olması durumunda, hayır diyebilme, akran zorbalığı, sosyal beceriler konularında bireysel veya grupla çalışmalar planlanır.

Bireysel olarak değerlendirildiğinde; öğrencinin hangi maddelere hangi derece ile cevap verdiği incelenerek bireysel rehberlik hizmetleri yolu ile çalışmalar planlanır ve yürütülür.Devamsızlık Nedenleri Anketi uygulaması sonuçları ve sonuçlara yönelik çalışmalar diğer bireyi tanıma teknikleri (Problem tarama listesi vb.) ile desteklenebilir.

 

PDF belgesi olarak indir

Devamsızlık nedenleri anketi sonuç çizelgesi indir

Kaynak : www.meb.gov.tr

Print Friendly, PDF & Email

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.